Tietosuojaseloste

Asiakkaiden henkilötietojen käsittely

Rekisterinpitäjä: Jokivet, Eläinlääkäri Mika Asikainen p. 0400-548435
jokivet@jokivet.fi
Y-tunnus: 2337786-3

Yleistä henkilötietojen käsittelystä

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, EU 2016/679) sovelletaan
25.5.2018 alkaen kaikissa EU:n jäsenmaissa.

Eläinlääkärissä henkilötietoja tarvitaan asioinnin yhteydessä palvelun toteuttamiseksi eikä hoitoa ja
muuta palvelua voida toteuttaa ilman näiden henkilötietojen antamista. Henkilötietoja käsitellään
ehdottoman luottamuksellisesti. Eläinlääkärillä on lain mukaan salassapitovelvollisuus, joka säilyy
myös ammatinharjoittamisen päätyttyä (laki eläinlääkärin ammatin harjoittamisesta 29/2000).
Tietojen säilyttämisestä säätää lisäksi Laki eläinten lääkitsemisestä 387/2014 ja MMM asetus
6/EEO/2000 (Potilasasiakirjojen laatiminen ja säilyttäminen). Sähköisen viestinnän palveluista
säädetään erikseen laissa 917/2014.

Käsiteltävät henkilötietoryhmät ja tietojenkäsittelyn oikeusperusteet

Potilasrekisteriin kerätään seuraavat henkilötiedot: Etu- ja sukunimi, osoite, puhelinnumero,
sähköpostiosoite, asiakasnumero sekä henkilötunnus, mikäli maksu palvelusta suoritetaan kokonaan
tai osittain laskulla. Laskutusasiakkaiden tietoja käsitellään sen verran kuin on tarpeen
luottokelpoisuuden varmistamiseksi.

Tietojen käsittelyn oikeusperuste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu, rekisterinpitäjän ja asiakkaan
välillä on asiakassuhde. Henkilötietoja tarvitaan palvelun toteuttamiseksi ja lakisääteisten
velvotteiden täyttämiseksi eikä hoitoa ja muuta palvelua voida toteuttaa ilman näiden
henkilötietojen antamista.

Tiedot asiakkaiden tekemistä tuotevalituksista (asiakkaan nimi ja yhteystiedot, tieto valituksen
kohteena olevasta tuotteesta) kerätään asiakkaan suostumuksella.

Rekisterinpitäjän verkkopalvelu käyttää evästeitä, jotka tallentuvat käyttäjän päätelaitteelle.
Verkkopalveluiden osalta käsiteltäviä tietoja ovat IP-osoite, käyttöjärjestelmä, selain ja muut
palvelun käyttöön liittyvät tiedot. Tiedot eivät ole suoraan yhdistettävissä yksittäiseen henkilöön.
Asiakas voi kieltää evästeiden käytön laitteellaan muuttamalla selaimen asetuksia. Kaikki sivuston
osat eivät välttämättä toimi, mikäli evästeiden käyttö on kielletty.

Yhdeydenpitoon voidaan käyttää sähköisiä palveluita kuten tekstiviestit, sähköposti, Facebook,
Whatsapp ja Crisp IM. Tällöin asiakkaan tulee tutustua näiden palveluntarjoajien
tietosuojakäytäntöihin. Rekisterinpitäjä voi oikeutettuun etuun perustuen tallentaa muista
palveluista saamansa henkilötiedot (nimi, yhteystiedot, eläimen tiedot, ajanvarauksen tiedot)
palvelunsa toteuttamiseksi.

Henkilötietojen lähteet

Pääasiallinen henkilötietojen lähde on asiakas. Tietoja voidaan saada myös asiakkaan
toimeksiannosta toisilta eläinlääkäreiltä tai muilta yhteistyökumppaneilta, kuten laboratoriot tai
rahoituspalvelut. Tietoja voidaan tarvittaessa hankkia yleisesti saatavilla olevista lähteistä kuten numeropalvelusta. Verkkopalvelun käyttöön liittyvää tietoa kerätään verkkopalvelussa evästeiden
avulla.

Tietojen siirto ja luovutus

Potilastietojärjestelmästä tietoja siirretään varmuuskopiointia varten palveluntarjoajan ylläpitämään
palvelinympäristöön, joka täyttää EU-lainsäädännön vaatimukset. Lisäksi osa tiedoista on
paperimuodossa kansioissa.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa toiselle eläinlääkärille ja yhteistyökumppaneille (esimerkiksi
laboratoriot, lääkeyritykset, tuhkaamot, tilitoimistot, perintätoimistot ja tuhkaamot) kun siihen on
hoidon ja muun palvelun tarjoamisen tai rekisterinpitäjän oikeutetun edun kannalta asianmukainen
syy.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille (esimerkiksi läänineläinlääkäri, Elintarvike- ja
turvallisuusvirasto Evira, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea) kulloinkin
voimassaolevan lainsäädännön määräämissä tapauksissa.

Rekisterinpitäjä voi käyttää palveluiden toteuttamiseen alihankkijoita, jotka siirtävät tietoja EU:n
ulkopuolelle Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tällöin rekisterinpitäjä pyrkii parhaan kykynsä
mukaan huolehtimaan että tietojenkäsittelijä täyttää EU-lainsäädännön vaatimukset (EU-U.S. Privacy
Shield tai vastaava).

Henkilötietojen säilyttämisaika

Potilasta koskevat tiedot säilytetään kolmen vuoden ajan viimeisen eläintä koskevan merkinnän
tekemisestä potilaskortistoon. Mikäli kolmen vuoden säilytysajan päätyttyä eläimelle ei ole tehty
uusia ajanvarauksia, tietoja kuitenkin voidaan säilyttää, mikäli sille on peruste. Esimerkiksi
laskutusasiakkaiden osoitetiedot säilytetään tiliasiakkuuden keston ajan siihen asti, että laskuista on
saatu maksusuoritus.

Kirjanpitoraportit (laskutusreskontra yms.) säilytetään 10 vuotta tilikauden päättymisen jälkeen.

Tuotevirheiden ja haittavaikutusten raportoinnissa käytetty aineisto säilytetään 5 vuotta.

Asiakkaiden pyynnöt saada pääsy henkilötietoihinsa ja pyynnöt saada käyttää oikeuksiaan
säilytetään 12 vuotta allekirjoituspäiväyksestä. Tiedot tietosuojarikkomuksista, mikäli niitä ilmenee,
säilytetään 12 vuotta.

Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Rekisterinpitäjä ei tee automaattiseen päätöksentekoon perustuvia päätöksiä eikä profilointia
käsittelemiensä henkilötietojen perusteella.

Rekisteröidyn (asiakkaan) oikeudet

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut tiedot esittämällä tarkastuspyyntö toimittamalla
allekirjoitettu tai sitä vastaavalla tavalla varmennettu asiakirja kirjallisesti tai sähköisesti
rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä toimittaa edellä mainitut tiedot asiakkaalle 30 päivän kuluessa
tarkastuspyynnön esittämisestä, ellei perustellusta syystä tietojen toimittamiseen tarvita pidempää
aikaa. Asiakkaalla on oikeus oikaista itseään koskevat henkilötiedot siltä osin kuin ne ovat
virheellisiä.

Asiakkaalla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä tai
pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä lain vaatimissa tilanteissa oikeus siirtää tiedot toisen tahon pitämään järjestelmään. Rekisterinpitäjä säilyttää kuitenkin siirretyt tiedot tämän
tietosuojaselosteen mukaisesti.

Henkilötietojen käsittelyn perustuessa asiakkaan suostumukseen, on asiakkaalla oikeus peruuttaa
suostumus milloin tahansa. On huomioitava, että suuri osa rekisterinpitäjän tallentamista
henkilötiedoista tallennetaan muuhun tietojenkäsittelyperusteeseen kuin suostumukseen
perustuen.

Asiakkaalla on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsittelyyn, jos rekisterinpitäjä ei noudata
asiakkaan oikaisu- tai muuta pyyntöä.

Lisätietoja

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden tämän selosteen tietojen muuttamiseen ilman erillistä ilmoitusta
ja suosittelee tarkastamaan selosteen ajoittain.

 

 

>